hosting

small

Dung lượng 2GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 3
Park/ Addon Domain Unlimited /1
SSL Free

medi

Dung lượng 4GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 6
Park/ Addon Domain Unlimited /2
SSL Free

big

Dung lượng 8GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 15
Park/ Addon Domain Unlimited /6
SSL Free

max

Dung lượng 10GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 20
Park/ Addon Domain Unlimited /8
SSL Free

proship

Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 40
Park/ Addon Domain Unlimited /8
SSL Free

prohome

Dung lượng 50GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
My SQL 60
Park/ Addon Domain Unlimited /8
SSL Free